Vilkår og betingelser KGN Services LTD

Vilkår og betingelser KGN Services LTD

DEFINISJONER

1.1 KGN BETYR KGN SERVICES LTD, ET SELSKAP I UK OG EVENTUELLE DATTERSELSKAPER, AGENTER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER OVER VERDEN OG ALLE DES DIREKTØRER, ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, ADVOKATER OG KONSULENTER.

1.2 “KLIENT” betyr SELSKAP, FIRMA ELLER PERSON(ER) SOM HAR FORESPØRT KGN OM Å YTTE TJENESTER ELLER ENHVER ANDRE PERSON ELLER JURIDISK ENHET SOM HAR GODTET Å BETALE FOR TJENESTER OG DERES RESPEKTIVA ARVINGER OG PERSONELL. MER ENN ÉN PERSON BETYR SLIKE PERSONER SAMLET OG FLERE.

1.3 “VIRKSOMHET” betyr ENHVER FORRETNING ELLER VIRKSOMHET AV ENHVER TYPE SOM ETABLERES PÅ KUNDENS VEGNE.

1.4 “TJENESTER” betyr TJENESTER FORESPØRT AV KUNDEN SOM INNHOLDT I KGN’S OVERSIKT OVER TJENESTER SPESIERT I KGN’S ANNONSEMATERIALER OG PÅ DETS NETTSTED OG ALLE ANDRE TJENESTER SOM ER BESTILLET/EKSEKERT AV DENNE.

1.5 “AVTALE” MENER VILKÅRENE OG VILKÅRENE FOR VIRKSOMHETEN SOM EFFEKTIVT UTGJØR EN TJENESTEKONTRAKT MELLOM KUNDEN OG KGN.

AVTALENS EMNE OG BETALINGSVILKÅR

KGN OG/ELLER I HENHOLD TIL DEN SPESIFIKKE FORESPØRSELEN FRA KUNDEN OG KUNDEN SOM GODTAR Å BETALE FOR DISSE TJENESTER I HENHOLD TIL KGNS FAKTURAER SAMTYKKER KUNDEN Å BETALE GEBYRENE SOM KGN BEREGNER FOR DERES TJENESTER, SOM SKAL INKL.

2.2 ALLE GEBYRER SOM KGN INFORMERER KUNDEN MÅ VÆRE I BELØPET ANGITT I TARIFTEN ELLER SPESIKKERT SENDES TIL KUNDEN AV KGN I FORM AV EN PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTE. GEBYRER KAN ENDRES UTEN FORHANDLING.

2.3 INGEN REFUSJON VIL GI ETTER EN ORDRE PÅ NOEN AV KGN-TJENESTERNE ER PLASSERT AV KUNDEN. GEBYRENE ER IKKE REFUNDERBARE I TILFELLE AT ENHVER ORDRE AVVISES, IKKE LEVERES ELLER TREKKES AV SØKER.

2.4 KUNDEN VIL GI KGN 30 DAGER SKRIFTLIG VARSEL OM ENHVER KANSELLERING AV TJENESTER.

2.5, MED MINDRE ANNET ER AVTALT MELLOM KGN OG KUNDEN, UTSTEDER KGN EN FAKTURA TIL KUNDEN HVOR 100 % AV GEBYRET MÅ BETALES PÅ FORHÅND FOR EN FORESPØRT TJENESTE. VED MANGLENDE BETALING AV FAKTURA INNEN 5 ARBEIDDAGER TAR KGN IKKE NOEN ANSVAR OG ER IKKE ANSVARLIG FOR MULIGE ENDRINGER ELLER ØKNING I PRISENE. , KAN ENDRES HVIS IKKE BETALES PÅ TID. KUNDEN VIL VÆRE ANSVARLIG FOR Å BETALE DET TOTALE BELOPPET SOM ER I EFTERKRAFT PÅ BETALINGSDATOEN.

2.6 VED MANGLENDE BETALING INNEN 30 DAGER FRA UDSTEDELSESDATOEN FOR FAKTURA, FORBEHOLDER KGN RETTEN TIL Å TREKKE ALLE TJENESTER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, GEBYRER, TOLL ELLER SKATTER SOM SKAL INNHOLDES. AGENT ELLER MYNDIGHETER I ENHVER JURISDIKSJON, BØTER ELLER GEBYRER PÅDRAGT AV KUNDEN SOM RESULTAT AV SLIK TILBAKETREKK, ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAP ELLER KRAV MOT KUNDEN/SELSKAPET FRA EN ANNEN PART. ALTERNATIVT KAN KGN TREKKE SLIKE UTESTÅENDE GEBYRER FRA ENHVER KONTO ELLER PENGER UNDER KONTROLL AV KGN OG TILHØRER KUNDEN ELLER SELSKAPET.

2.7. KGN ER IKKE ANSVARLIG FOR Å BETALE OFFENTLIGE GEBYRER, REGISTRERINGSGEBYRER, AVGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERT AGENTS GEBYRER PÅ VEGNE AV KUNDEN/VIRKSOMHETEN MED MINDRE KGN HAR MOTATT GODTRYKKET MIDLER PÅ SIN BANKKONTO PÅ EN RTLIF.

2.8 EVENTUELLE ANDRE TJENESTER SOM LEVERES PÅ TIDSBASIS MÅ OFFENTLIGGJØRES FOR KUNDEN PÅ FORHÅND HVOR DET ER UVENTTE KOSTNADER, MEN KUNDEN GODTAR EVENTUELLE ENDRINGER I DET FØRSTE TILBUDET.

2.9 HVIS KLIENTEN NEKTER Å GI INFORMASJON OG/ELLER DOKUMENTER SOM BESØKES AV KGN, ELLER ELLER NEKKER Å GÅ FORTSETT MED RELEVANTE TJENESTER BESTILLET AV KGN, VIL DET IKKE GJØRES INGEN GEBYRREFUNJON.

UTVIKLING AV FORRETNINGS- OG BANKTJENESTER

HVOR KGN YTTER DIREKTØRER OG/ELLER SELSKAPSSEKRETÆR OG/ELLER AKSJONÆIERSTJENESTER TIL EN KUNDE/SELSKAP, DÅ:

3.1 KUNDEN GODTAR Å GI KGN DEN INFORMASJON KGN KAN KRÆVE OM KUNDENS BAKGRUNN OG/ELLER SELSKAPETS HANDLINGER, AKTIVITETER OG VIRKSOMHETER.

3.2 KLIENTEN ERKENNER OG GARANTERER AT INGEN INSTRUKSJONER GITT TIL KGN VIL KRÆVE ELLER INKLUDERE NOEN ULOVLIG HANDLING ELLER INNEHOLDE NOEN FEIL, OG AT ALL INFORMASJON GITT TIL KGN OM KLIENTEN, ER OG VIL VÆRE KORREKT. TILSTREKKELIG INFORMERT OM EVENTUELLE ENDRINGER.

3.3 DE ANSATTE/ANSATTE I KGN VIL ALLTID VÆRE VILIGE TIL Å VURDERE OG UNDERHOLDE SKRIFTLIG FORESPØRSEL OG FORSLAG FRA KUNDEN/SELSKAPET. IMIDLERTID KAN KGN, ETTER SIN ABSOLUTTE SKJØNN, NEKTE Å OVERLEGE ENHVER INSTRUKSJON FRA KUNDEN ELLER NOEN ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ENTEN ANBEFALING ER ANBEFALT.

3.4 KGN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EKTENHETEN AV NOEN SIGNATUR, INSTRUKSJON ELLER KOMMUNIKASJON FRA KUNDEN ELLER NOEN AUTORISERT REPRESENTANT, ELLER VÆRE PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR EFFEKT GITT AV EN SOM ER GITT TIL EN REVERT. REPRESENTATIV. REPRESENTATIV. KGN SKAL VÆRE RETTIG MEN IKKE BUNDET TIL Å KREVE NOEN VARSEL, INSTRUKSJON ELLER SIGNATUR FOR Å BLI AUTENTISERT TIL SIN TILFREDSHET

3.5 KUNDEN/SELSKAPET VIL TIL ANVENDELSE TIL ENHVER TID SKADEHOLDE OG HOLDE KGN, SINE ANSATTE, ANSATTE, OG HVOR GJELVEND, DETS NOMINERT AKTIONÆRER I ENHVER VIRKSOMHET MED HENSYN TIL ALLE HANDLINGER, KONSEKVENSER, BESLUTNINGER, AVSLUTNINGER, AVSLUTNINGER, ISIONS, DECISIONS, DECISIONS ELLER KNYTTET TIL NOEN AV DE OVENFOR NEVNTE KGN-REPRESSENTANTEN I UTØVELSEN ELLER PÅSTÅTE UTFØRELSE AV DERES PLIKTER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHETEN ELLER INSTRUKSJONENE TIL KUNDER, UNNTATT I PERSONLIG TILFELD.

3.6 NÅR FORRETNINGSTJENESTER LEVERES AV KGN, VIL ENHVER ERKLÆRING ELLER ENDRING AV DETTE AV EN NOMINERT DIREKTØR, SEKRETÆR ELLER AKSJONÆR VIL VÆRE ETTER KGNS ABSOLUTTE SKJØNN, OG MED MINDRE UTTRYKKELIGE ELLER ER UTTRYKKELIG AVTALT.

3.7 DET ER ALLTID ETTER BANKENS ENESTE SKJØNN Å GODKJENNE ELLER AVVISE ÅPNING AV KONTO. KGN HOLDES IKKE ANSVARLIG I TILFELLER DER BANKEN AVVISER EN KONTO, VERKEN FORRETNINGS- ELLER PERSONLIG KONTO. ÅPNINGSGEBYRER FOR BANKKONTOEN ER IKKE REFUNDERBARE VED IKKE-GODKJENNING AV BANKEN.

3.8 HVER BANK FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å BE EVENTUELL EKSTRA INFORMASJON, GEBYRER ELLER GEBYRER FOR SINE EGNE TJENESTER. EVENTUELLE EKSTRA GEBYRER SOM BELASTES AV BANKEN ER SEPARATE OG HAR INGENTING MED KGN Å GJØRE.

REGISTRERT KONTORADRESSE

4.1 DER KGN GIR REGISTRERT KONTORADRESSE TIL ELLER FOR SELSKAPET, VIL KUNDEN/SELSKAPET IKKE IKKE TIL DEN REGISTRERTE KONTORADRESSEN, VERKEN MED ANNONSER ELLER OFFENTLIG MELDING.

4.2 KGN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å TILBAKE ENHVER KUNDE/BEDRIFTS BRUK AV SIN REGISTRERT KONTORADRESSE UTEN Å TILDELE NOEN GRUNN, OG KUNDEN/SELSKAPET SKAL UMIDDELBART OVERFØRE DEN REGISTRERTE KONTORADRESSEN TIL EN PRIVATE ADRESSE.

4.3 DER KGN FINNER DET NØDVENDIG Å FLYTTE KONTORER, MÅ WIS VARLE EVENTUELL KUNDE/SELSKAP PÅ FORHÅND. KGN ER MEN IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER KUNDEN/SELSKAPET PÅHOLDER SOM RESULTAT AV DETTE.

ANDRE BESTEMMELSER

5.1 KGN GODTAR KUN SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER FRA ENHVER KUNDE/BEDRIFT. HVOR EN FAKSOVERFØRING ELLER E-POST ER SENDT ELLER EN FORESPØRSEL BLE SENDT VIA INTERNETT, SKAL VERKEN KGN ELLER KUNDEN/SELSKAPET TA SIN KJETTELSE MED MINDRE BEKRE SKRIVLIG BEKREFTET. HVOR KUNDEN INKLUDERER MER ENN ÉN PERSON (HVER EN “KLIENT-INDIVIDUELL”), GODTAR HVER KUNDE-INDIVIDUE HERVED AT HVER AV DEN ANDRE KLIENT-INDIVIDUELEN KAN GI INSTRUKSJONER TIL KGN. I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV TJENESTER OG AT KGN KAN VURDERE SLIKE INSTRUKSJONER SOM KORREKTE KUNDINSTRUKSJONER MED MINDRE WIS FÅR SKRIFTLIG FORHANDLING OM DETTE FRA EN AV KUNDEPERSONENE. HVER KUNDE-INDIVIDU GODTAR AT HANS ELLER HENNES ANSVAR OG FORPLIKTELSER UNDER DENNE AVTALEN ER FELLES OG FLERE;

5.2 KGN MÅ OPPBEVARE ALLE DOKUMENTER, KOMMUNIKASJONER OG INFORMASJON FRA KUNDEN/SELSKAPET KONFIDENSIELLT MED MINDRE KUNDEN HAR GITT NÅværende SKRIFTLIG SAMTYKKE SOM TILLATER DET. DENNE KONFIDENSIALITETEN GJELDER IKKE DER: A.) KGN KAN VÆRE KREVET AV EN KOMPETENT DOMSTOL ELLER MYNDIGHET FOR Å AVSLAGE BEVIS OG INFORMASJON TIL DOMSTOLER ELLER MYNDIGHETER I FORBINDELSE MED EN KUNDES KOMPETANSE. NÅR KGN MOTTA SLIK INFORMASJONSORDRE, MED MINDRE DET ER FORBUDT VED LOV ELLER VED VILKÅRENE FOR SLIK ORDRE, SKAL KGN UMIDDELBART VARLE KUNDEN ELLER SELSKAPET OM DET SAMME B) HVIS NOEN HANDLINGER FRA EN PART HAR FOREKOMST. ALLE ANDRE OMSTENDIGHETER OPPSTÅR HVOR DET, ETTER KGN’S MENING, ER NØDVENDIG Å GJØRE TILTAK KNYTTET TIL SELSKAPETS FORHOLD FOR Å BESKYTTE KUNDENS BESTE INTERESSER,

5.3 KGN GIR IKKE JURIDISK RÅDGIVNING, OG KAN KUN REFERERE TJENESTER I HENHOLD TIL SIN GÅENDE BESTE KUNNSKAP OG PRAKSIS ANGÅENDE EVENTUELLE TJENESTER DEN TILBYR. SOM DET ER KUNDERENS ANSVAR Å SØKE EKSPERT JURIDISK RÅDGIVNING, ACCEPTERER KGN IKKE NOEN ANSVAR OVER FOR NOEN KUNDE, SELSKAP ELLER TREDJEPART FOR SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR VED BRUK AV NOEN TJENESTER.

5.4 HVIS KGN ETTER SITT SKJØNN BESTEMMER AT DEN AV NOEN GRUNN IKKE ØNSKER Å FORTSETTE Å YTTE NOEN ELLER ALLE TJENESTERNE, KAN DEN TREKKE SEG VED Å GI EN MÅNEDS VARSEL UTEN Å VÆRE FORPLIGTET TIL Å GJELE.

LOV

6.1 DENNE AVTALEN SKAL STYRES AV OG UTFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVENE I STORBRITANNIA MED HENSYN TIL EVENTUELLE JURIDISKE HANDLINGER ELLER PROSESSERINGER SOM STÅR UT AV DENNE AVTALEN.