Overdragelse af nødlidende virksomheder

Overdragelse af nødlidende virksomheder

Ved overdragelse af nødlidende virksomheder, er det helt essentielt at overdragelsen sker på korrekt vis, idet man ellers kan ifalde ansvar overfor virksomhedens kreditorer.

I tilfælde af at en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, er det vigtigt, at afviklingen af virksomheden sker på korrekt vis, for at ledelsen ikke pådrager sig et ansvar over for kreditorerne. Hertil findes flere forskellige løsningsforslag.

Denne artikel har fokus på den situation, hvor man ikke længere ser en mulighed for at videreføre driften af virksomheden i det nuværende regi og derfor ønsker at overdrage virksomhedens aktiver og/eller aktiviteter.

Denne overdragelse kan ske til et datter- eller søsterselskab, men virksomheden kan også overdrages til en helt tredje og udenforstående køber.

Overdragelse til et datter- eller søsterselskab
Benyttes datterselskabsmodellen – også kaldet dropdown modellen – er der tale om, at den nødlidende virksomheds sunde aktiver og aktiviteter overdrages til et datterselskab. Datterselskabet kan være et bestående selskab, såvel som det kan være et nystiftet selskab. Kendetegnet for et datterselskab er, at moderselskabet, altså det nødlidende selskab, ejer over halvdelen af aktierne/anparterne og således har bestemmende indflydelse. Det nødlidende selskabs status som moderselskab medfører i denne konstruktion, at virksomheden modtager aktier/anparter fra datterselskabet, som betaling for overdragelsen af aktiverne, i stedet for en kontant købesum.

Denne model har til formål at skabe fundament for et efterfølgende salg af datterselskabet. Herefter kan den nødlidende virksomheds kreditorer betales med købesummen af moderselskabets ejerandele (aktierne/anparterne) i datterselskabet.

Vælges søsterselskabsmodellen, er det første skridt i processen det samme som i datterselskabsmodellen. Der foretages ligeledes en overdragelse af det nødlidende selskabs sunde aktiver og aktiviteter. Hvor kendetegnet ved datterselskabet er, at det nødlidende selskab har bestemmende indflydelse, er søsterselskabet derimod ligestillet med det nødlidende selskab. Begge selskaber har også her samme ejerkreds. Søsterselskabet skal dog i modsætning til datterselskabet betale for de overdrage aktiver og aktiviteter.

Søsterselskabsmodellen har til formål at indbringe en kontant købesum, som efterfølgende kan anvendes til betaling af kreditorerne.

Overdragelse til andre
I begge førnævnte modeller overdrages det nødlidende selskabs aktiver og aktiviteter til et selskab, der er forbundet med det nødlidende selskab. Det er naturligvis også en mulighed at overdrage selskabet til en helt tredje og udenforstående part.

Formålet med overdragelse til tredjemand er, som ved søsterselskabsmodellen, at indbringe en kontant købesum, som kan benyttes til betaling af selskabets kreditorer.

Formålet med overdragelse til tredjemand er, som ved søsterselskabsmodellen, at indbringe en kontant købesum, som kan benyttes til betaling af selskabets kreditorer.

Vær særligt opmærksom
Generelt er der nogle forhold, man skal være opmærksom på, hvis man vælger at overdrage virksomhedens aktiver og aktiviteter ved brug af en af ovenstående muligheder. Der stilles nemlig et helt overordnet krav til, at kreditorerne ikke må stilles dårligere efter virksomhedsoverdragelsen.

De nævnte løsningsmodeller er udtryk for det, der med en samlebetegnelse kaldes en udenretlig rekonstruktion. Rekonstruktionen foregår således udenfor det system, der anvendes ved en indenretlig rekonstruktion.

Dette medfører, at virksomhedsoverdragelsen ikke er beskyttet imod virksomhedens kreditorer, hvilket således indebærer, at enhver kreditor undervejs kan gøre sit krav gældende. Virksomheden er endvidere ikke beskyttet imod, at der foretages udlæg eller indgives konkursbegæring.

Værdiansættelse
Særligt med hensyn til værdiansættelsen af de aktiver, der ved salg overgår til et søsterselskab eller til en tredjemand, skal man være opmærksom. Når virksomheden overdrages, skal der foretages en vurdering, hvorefter købesummen fastsættes.

Såvel et søsterselskab som en udefrakommende tredjemand skal betale for de overdragne aktiver og aktiviteter. Den korrekte pris fastsættes ud fra, om den nødlidende virksomhed er i drift, eller om den ikke længere måtte være det. Hvis virksomheden på tidspunktet for overdragelsen er i drift, skal aktiverne og aktiviteterne fastsættes til den værdi, disse ville kunne have indbragt i det igangværende selskab. Et sådant salg vil altid generere den bedste pris og vil derfor være til fordel for kreditorerne. Hvis dette omvendt ikke er muligt, idet virksomheden ikke længere har en igangværende drift, skal aktiverne ved overdragelsen fastsættes til markedsprisen.

Det er vigtigt, at aktiverne værdiansættes og overdrages til den korrekte pris, da dette sikrer, at aktiverne ikke blot forsvinder fra den nødlidende virksomhed og således kommer kreditorerne til skade.

Hvis overdragelsen sker til et datterselskab bliver selskabets værdier helt automatisk bevaret inden for selskabskonstruktionen, idet den nødlidende virksomhed bevarer værdien af aktiverne og aktiviteterne, men nu blot som ejerandele i datterselskabet. Herved forsvinder værdierne ikke fra virksomheden til ugunst for kreditorerne.

Kontaktformular Nødlidende Virksomheder

Kontakt os pr. telefon +45 70231422, email kgn@kgn.dk eller nedenstående Kontaktformular

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.